Οι διαδικασίες εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ

Οι διαδικασίες προ?σβασης και επιλογη?ς των υποψηφι?ων για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση με τις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις Γενικου? Λυκει?ου με το συ?στημα εισαγωγη?ς που θεσπι?στηκε με το Ν. 4186/2013 «Αναδια?ρθρωση της Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης και λοιπε?ς διατα?ξεις» (ΦΕΚ 193 Α ?), ο?πως τροποποιη?θηκε και ισχυ?ει, προβλέπονται στην απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τα εξής:ως ακολου?θως:

Α?ρθρο 1
Αι?τηση ? Δη?λωση για συμμετοχη? στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις

Οι μαθητε?ς της Γ ? τα?ξης ημερη?σιου και Δ ? τα?ξης εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου οι οποι?οι επιθυμου?ν να συμμετα?σχουν στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις ημερη?σιου η? εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου αντι?στοιχα υποβα?λλουν στο Λυ?κειο φοι?τηση?ς τους σχετικη? Αι?τηση ? Δη?λωση.

Με την Αι?τηση ? Δη?λωση ο ενδιαφερο?μενος δηλω?νει:

α) Την Ομα?δα Προσανατολισμου? στα τρι?α (3) κοινα? μαθη?ματα της οποι?ας θα εξεταστει? πανελλαδικα?,

β) Το τε?ταρτο (4ο) μα?θημα στο οποι?ο θα εξεταστει? πανελλαδικα? για να ε?χει προ?σβαση σε ε?να (1) Επιστημονικο? Πεδι?ο,

γ) Το πε?μπτο (5ο) μα?θημα στο οποι?ο θα εξεταστει? πανελλαδικα? για να ε?χει προ?σβαση σε δυ?ο (2) Επιστημονικα? Πεδι?α,

δ) Τα ειδικα? μαθη?ματα που τυχο?ν επιθυμει? να εξεταστει?.

Την ανωτε?ρω Αι?τηση ? Δη?λωση υποβα?λλουν και οι κα?τοχοι απολυτηρι?ου Γενικου? Λυκει?ου η? Ενιαι?ου Λυκει?ου η? α?λλου τυ?που Λυκει?ου η? αντι?στοιχου Σχολει?ου Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, η? δευτεροβα?θμιου κυ?κλου σπουδω?ν Επαγγελματικου? Λυκει?ου, καθω?ς και οι κα?τοχοι ισο?τιμου τι?τλου Επαγγελματικου? Λυκει?ου, εφο?σον επιθυμου?ν να συμμετα?σχουν στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις του Γενικου? Λυκει?ου οποιοδη?ποτε α?λλο ε?τος απο? αυτο? που απε?κτησαν τον απολυτη?ριο τι?τλο τους. Για τη συμμετοχη? τους σε νε?α εξε?ταση η Αι?τηση? Δη?λωση υποβα?λλεται στο Γενικο? Λυ?κειο απο? το οποι?ο αποφοι?τησαν η? σε αυτο? που ει?ναι πλησιε?στερο στον το?πο μο?νιμης κατοικι?ας τους.

Η Αι?τηση?Δη?λωση των αποφοι?των συνοδευ?εται υποχρεωτικα? απο? ευκρινε?ς φωτοαντι?γραφο του τι?τλου απο?λυσης σχολει?ου Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης. Αν προ?κειται για υποψη?φιο που επιθυμει? να συμμετα?σχει στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις των εσπερινω?ν Γενικω?ν Λυκει?ων, το?τε η Αι?τηση ? Δη?λωση συνοδευ?εται απο? τα δικαιολογητικα? απο?δειξης συνδρομη?ς των πρου?ποθε?σεων που ορι?ζονται απο? τις διατα?ξεις του εδαφι?ου Β ? της παραγρα?φου 1 του α?ρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188?Α ?), ο?πως αντικαταστα?θηκε με την παρα?γραφο 2 του α?ρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90?Α ?) και τροποποιη?θηκε με τις διατα?ξεις του α?ρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163?Α ?) και τις διατα?ξεις της παρ. 5 του α?ρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63?Α ?).

Αν ο τι?τλος Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης ε?χει εκδοθει? απο? ξε?νο σχολει?ο συνυποβα?λλεται βεβαι?ωση της οικει?ας εκπαιδευτικη?ς η? διπλωματικη?ς αρχη?ς της χω?ρας της οποι?ας το προ?γραμμα σπουδω?ν ακολουθει? το συγκεκριμε?νο σχολει?ο, απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι ο συγκεκριμε?νος τι?τλος δι?δει τη δυνατο?τητα εισαγωγη?ς σε Πανεπιστη?μια της χω?ρας αυτη?ς. Στην περι?πτωση που ο τι?τλος Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης ε?χει εκδοθει? απο? ξε?νο σχολει?ο που λειτουργει? στην Ελλα?δα απαιτει?ται επιπλε?ον βεβαι?ωση για τη νο?μιμη λειτουργι?α του σχο? λει?ου αυτου? στην Ελλα?δα.

Οι μαθητε?ς δηλω?νουν υποχρεωτικα? την Ομα?δα Προσανατολισμου? που η?δη ε?χουν επιλε?ξει και παρακολουθου?ν ενω? οι απο?φοιτοι μπορου?ν να επιλε?ξουν να εξεταστου?ν στα μαθη?ματα οποιασδη?ποτε Ομα?δας Προσανατολισμου?.

Οι μαθητε?ς της τελευται?ας τα?ξης ξε?νων σχολει?ων που λειτουργου?ν νο?μιμα στην Ελλα?δα μπορου?ν να λαμβα?νουν με?ρος στις εξετα?σεις και οφει?λουν να καταθε?σουν το αντι?γραφο του απολυτηρι?ου στο Λυ?κειο που υπε?βαλαν την Αι?τηση?Δη?λωση το αργο?τερο ε?ως την ανακοι?νωση των βαθμολογιω?ν των Πανελλαδικω?ν Εξετα?σεων του Γενικου? Λυκει?ου. Σε περι?πτωση που κα?ποιος μαθητη?ς δεν καταθε?σει το απολυτη?ριο του εντο?ς της ανωτε?ρω προθεσμι?ας, το?τε ο Διευθυντη?ς του Λυκει?ου στο οποι?ο υποβλη?θηκε η Αι?τηση ενημερω?νει τη Διευ?θυνση Ηλεκτρονικη?ς Διακυβε?ρνησης του ΥΠΠΕΘ ο?τι ο μαθητη?ς δεν κατε?θεσε απολυτη?ριο.

Η Αι?τηση?Δη?λωση υποβα?λλεται ηλεκτρονικα? σε προθεσμι?α που ανακοινω?νεται απο? το ΥΠΠΕΘ, απο? τον ι?διο τον ενδιαφερο?μενο η? απο? νο?μιμα εξουσιοδοτημε?νο εκ? προ?σωπο του εντο?ς του μηνο?ς Φεβρουαρι?ου του ε?τους που επιθυμει? τη συμμετοχη? του στις Πανελλαδικε?ς, εκ? φρα?ζει την αυθεντικη? βου?ληση του ενδιαφερο?μενου και δεν τροποποιει?ται.

Α?ρθρο 2
Συντελεστε?ς Βαρυ?τητας ειδικω?ν μαθημα?των και πρακτικω?ν δοκιμασιω?ν

Για τα Τμη?ματα για τα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση ενο?ς η? περισσοτε?ρων ειδικω?ν μαθημα?των η? πρακτικω?ν δοκιμασιω?ν, ο?πως αυτα? ε?χουν οριστει? με την υπ? αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικη? απο?φαση (ΦΕΚ 1538 Β ?/2002) «Ορισμο?ς των Τμημα?των και των Σχολω?ν των Πανεπιστημι?ων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτε?ρων Σχολω?ν Τουριστικω?ν Επαγγελμα?των των Σχολω?ν Τουριστικη?ς Εκπαι?δευσης για την εισαγωγη? στα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση σε ειδικα? μαθη?ματα η? πρακτικε?ς δοκιμασι?ες, τα αντι?στοιχα ειδικα? μαθη?ματα και πρακτικε?ς δοκιμασι?ες για κα?θε ε?να απο? τα τμη?ματα και τις σχολε?ς αυτε?ς, τον τρο?πο, τον το?πο και το χρο?νο εξε?τασης και βαθμολο?γησης της εξε?τασης στα ειδικα? αυτα? μαθη?ματα και πρακτικε?ς δοκιμασι?ες και κα?θε α?λλη αναγκαι?α λεπτομε?ρεια», ο?πως ε?χει τροποποιηθει? και ισχυ?ει, οι συντελεστε?ς του ειδικου? μαθη?ματος η? των πρακτικω?ν δοκιμασιω?ν κατα? περι?πτωση ει?ναι:

?. Δυ?ο (2) για τα Τμη?ματα για τα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση στα ειδικα? μαθη?ματα:
«Ελευ?θερο Σχε?διο» και «Γραμμικο? Σχε?διο»
«Αρμονι?α» και «Ε?λεγχος Μουσικω?ν Ακουστικω?ν Ικανοτη?των».

ii. Δυ?ο (2) για τα τμη?ματα:
Ξε?νων Γλωσσω?ν και Φιλολογιω?ν,
Ξε?νων Γλωσσω?ν Μετα?φρασης και Διερμηνει?ας του
Ιονι?ου Πανεπιστημι?ου Επιστη?μης Φυσικη?ς Αγωγη?ς και Αθλητισμου?.

iii. Ε?να (1) για το τμη?μα Πλαστικω?ν Τεχνω?ν και Επιστη? μω?ν της Τε?χνης Παν. Ιωαννι?νων για το οποι?ο απαιτει?ται εξε?ταση στο ειδικο? μα?θημα «Ελευ?θερο Σχε?διο» και για ο?λες τις λοιπε?ς σχολε?ς και τμη?ματα για τα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση σε ειδικο? μα?θημα ξε?νης γλω?σσας, με την επιφυ?λαξη των περιπτω?σεων ? και ii του παρο?? ντος α?ρθρου.

Α?ρθρο 3
Τρο?πος υπολογισμου? μορι?ων για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση

1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με την υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995Β ?/2015), γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίστηκαν στο άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ?/2015), πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως καθορίστηκαν στο άρ. 2 της υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ?/2015).

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α ?/2015).

2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:

? Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.

3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ?/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

Α?ρθρο 4 Δικαιου?χοι υποβολη?ς Δη?λωσης προτι?μησης (Μηχανογραφικο? Δελτι?ο) εισαγωγη?ς στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση

1. Δικαι?ωμα υποβολη?ς Μηχανογραφικου? Δελτι?ου προτιμη?σεων υποψηφι?ων για εισαγωγη? στις Σχολε?ς, στα Τμη?ματα και στις Εισαγωγικε?ς Κατευθυ?νσεις των Τμημα?των του α?ρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ?) υπουργικη?ς απο?φασης ε?χουν οι υποψη?φιοι, οι οποι?οι ε?χουν συμμετα?σχει στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου με το συ?στημα εισαγωγη?ς που θεσπι?στηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ?), ο?πως τροποποιη?θηκε και ισχυ?ει, με την επιφυ?λαξη της παραγρα?φου 3 του α?ρθρου 3 της παρου?σας.

2. Ο?σοι πληρου?ν τις πρου?ποθε?σεις της παρ. 1 του α?ρθρου αυτου? μπορου?ν να υποβα?λουν Μηχανογραφικο? Δελτι?ο προτιμη?σεων υποψηφι?ου για δυ?ο (2) κατ' ανω?τατο ο?ριο επιστημονικα? πεδι?α του α?ρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικη?ς απο?φασης (ΦΕΚ 995 Β ?/2015) για εισαγωγη? σε Σχολε?ς, Τμη?ματα και Εισα? γωγικε?ς Κατευθυ?νσεις Τμημα?των των Πανεπιστημι?ων, Τ.Ε.Ι, Ανωτα?των Εκκλησιαστικω?ν Ακαδημιω?ν, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανω?τερων Σχολω?ν Τουριστικη?ς Εκπαι?δευσης, Ανωτα?των Στρατιωτικω?ν Εκπαιδευτικω?ν Ιδρυμα?των (ΑΣΕΙ), Ανωτε?ρων Στρατιωτικω?ν Σχολω?ν Υπαξιωματικω?ν (ΑΣΣΥ), Σχολω?ν της Αστυνομικη?ς και Πυροσβεστικη?ς Ακαδημι?ας καθω?ς και της Ακαδημι?ας Εμπορικου? Ναυτικου?. Οι ως α?νω υποψη?φιοι διεκδικου?ν:

α) αριθμο? θε?σεων εισακτε?ων, ο?πως αυτε?ς ορι?ζονται στις σχετικε?ς υπουργικε?ς αποφα?σεις, με την επιφυ?λαξη των διατα?ξεων της παρ. 33 του α?ρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ?), ο?πως ε?χει τροποποιηθει? και ισχυ?ει, της παρ. 1 του αρ. 13 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ?) ο?πως ε?χει τροποποιηθει? και ισχυ?ει καθω?ς και της παραγρα?φου 1 του αρ. 40 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α ?), εφο?σον υποβα?λλουν το Μηχανογραφικο? Δελτι?ο προτιμη?σεων υποψηφι?ου το ι?διο ε?τος που συμμετει?χαν στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις.

β) 10% των θε?σεων εισακτε?ων κα?θε Τμη?ματος, Σχολη?ς η? Εισαγωγικη?ς Κατευ?θυνσης, χωρι?ς νε?α εξε?ταση, με βα?ση τη βαθμολογι?α της τελευται?ας εξε?τασης τους στα πανελλαδικω?ς εξεταζο?μενα μαθη?ματα των ημερη?σιων Λυκει?ων, στα ειδικα? μαθη?ματα και στις πρακτικε?ς δοκιμασι?ες για την προ?σβαση στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση. Το δικαι?ωμα αυτο? ασκει?ται εντο?ς ενο?ς (1) ε?τους αυτου? που ε?πεται της τελευται?ας εξε?τασης στα πανελλαδικω?ς εξεταζο?μενα μαθη?ματα των ημερη?σιων Λυκει?ων, στα ειδικα? μαθη?ματα και στις πρακτικε?ς δοκιμασι?ες για την προ?σβαση στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση.

3. Οι υποψη?φιοι Εσπερινου? Γενικου? η? Ενιαι?ου Λυκει?? ου που πληρου?ν τις πρου?ποθε?σεις του εδαφι?ου β της παραγρα?φου 1 του α?ρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α ?) ο?πως αντικαταστα?θηκε με την παρα?γραφο 2 του α?ρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ?) και τροποποιη?θηκε με τις διατα?ξεις του α?ρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ?) και τις διατα?ξεις της παρ. 5 του α?ρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α ?), ε?χουν δικαι?ωμα να υποβα?λουν Μηχανογραφικο? Δελτι?ο προτιμη?σεων υπο? ψηφι?ου για δυ?ο (2) κατ' ανω?τατο ο?ριο Επιστημονικα? Πεδι?α του α?ρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικη?ς απο?φασης (ΦΕΚ 995 Β ?/2015) για εισαγωγη? σε Σχολε?ς, Τμη?ματα και Εισαγωγικε?ς Κατευθυ?νσεις Τμημα?των των Πανεπιστημι?ων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανω?τερων Σχολω?ν Τουριστικη?ς Εκπαι?δευσης, των Ανω?τατων Εκκλησιαστικω?ν Ακαδημιω?ν και των Σχολω?ν της Ακαδημι?ας Εμπορικου? Ναυτικου? το ι?διο ε?τος που συμμετει?χαν στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου με το συ?στημα εισαγωγη?ς που θεσπι?? στηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ?), ο?πως τροποποιη?θηκε και ισχυ?ει, με την επιφυ?λαξη της παραγρα?φου 3 του α?ρθρου 3 της παρου?σας και για το ποσοστο? θε?σεων που ορι?ζεται κα?θε χρο?νο για τους υποψηφι?ους της κατηγορι?ας αυτη?ς πε?ραν του αριθμου? εισακτε?ων.

Α?ρθρο 5
Δικαιολογητικα?, το?πος και χρο?νος υποβολη?ς της Δη?λωσης προτι?μησης (Μηχανογραφικο? Δελτι?ο)εισαγωγη?ς στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση.

1. Οι υποψη?φιοι οι οποι?οι επιθυμου?ν την εισαγωγη? στις Σχολε?ς, στα Τμη?ματα και στις Εισαγωγικε?ς Κατευθυ?νσεις των Τμημα?των του α?ρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ?) υπουργικη?ς απο?φασης και πληρου?ν τις πρου?ποθε?σεις του α?ρθρου 4 της παρου?σας, υποβα?λλουν ηλεκτρονικα?, Μηχανογραφικο? Δελτι?ο με τις προτιμη?σεις των Τμημα?των εισαγωγη?ς στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση, υ?στερα απο? προ?σκληση του Υπουργει?ου Παιδει?ας, Ε?ρευνας και Θρησκευμα?των.

2α. Στο μηχανογραφικο? δελτι?ο ο υποψη?φιος μπορει? να δηλω?νει προτι?μηση για ο?σες Σχολε?ς η? Τμη?ματα επιθυμει?, απο? αυτα? που περιλαμβα?νονται σε ε?να η? δυ?ο, κατ' ανω?τατο ο?ριο, Επιστημονικα? Πεδι?α του α?ρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ?) υπουργικη?ς απο?φασης και με οποιαδη?ποτε σειρα?. Με τη δη?λωση του ο υποψη?φιος προσδιορι?ζει για ποιες Σχολε?ς η? ποια Τμη?ματα επιθυμει? να συμμετα?σχει στη διαδικασι?α επιλογη?ς.

β. Ο υποψη?φιος μπορει? να επιλε?ξει οποιαδη?ποτε ε?να η? δυ?ο απο? τα προτεινο?μενα επιστημονικα? πεδι?α του α?ρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ?) υπουργικη?ς απο?φασης, στα οποι?α ε?χει προ?σβαση με?σα απο? την Ομα?δα Προσανατολισμου? του, συ?μφωνα με την παρ. 3 του α?ρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ?/2015) και εφο?σον ε?χει εξεταστει? πανελλαδικα? στα μαθη?ματα που προβλε?πονται για τα συγκεκριμε?να επιστημονικα? πεδι?α με την επιφυ?λαξη της παρ. 3 του α?ρθρου 3 της παρου?σας.

γ. Η συμπλη?ρωση της σειρα?ς προτι?μησης γι?νεται με συνεχο?μενη αυ?ξουσα αρι?θμηση για τις Σχολε?ς η? τα Τμη?ματα, που επιθυμει? ο υποψη?φιος, ανεξα?ρτητα σε ποιο απο? τα δυ?ο Επιστημονικα? Πεδι?α που επε?λεξε, ει?? ναι ενταγμε?να. Σχολη? η? Τμη?μα που περιλαμβα?νεται και στα δυ?ο Επιστημονικα? Πεδι?α που επε?λεξε ο υποψη?φιος δηλω?νεται μο?νο μι?α φορα?. Για τις Σχολε?ς η? Τμη?ματα που ει?ναι κοινα? στα δυ?ο Επιστημονικα? Πεδι?α τα οποι?α επε?λεξε ο υποψη?φιος, λαμβα?νεται υπο?ψη για την επιλογη? του στις συγκεκριμε?νες Σχολε?ς η? Τμη?ματα το μεγαλυ?τερο απο? τα δυ?ο συ?νολα μορι?ων απο? αυτα? που αντιστοιχου?ν σε κα?θε Επιστημονικο? Πεδι?ο που επε?λεξε ο υποψη?φιος, ανεξα?ρτητα απο? το Επιστημονικο? Πεδι?ο στο οποι?ο δη?λωσε την προτι?μηση του. Αντι?θετα, για τις Σχολε?ς η? Τμη?ματα που ει?ναι κοινα? σε περισσο?τερα του ενο?ς Επιστημονικα? Πεδι?α, απο? τα οποι?α ο υποψη?φιος επε?λεξε μο?νο το ε?να, λαμβα?νονται υπο?ψη τα μο?ρια που αντιστοιχου?ν στο Επιστημονικο? Πεδι?ο που επε?λεξε.

δ. Με τη δη?λωση προτι?μηση?ς του ο υποψη?φιος αποδε?χεται ο?τι σε συ?γκριση με τους α?λλους υποψηφι?ους δεν μπορει? να εισαχθει? σε Σχολη? η? Τμη?μα που δεν ε?χει δηλω?σει. Αποδε?χεται, επι?σης, ο?τι δεν μπορει? να εισαχθει? σε Σχολη? η? Τμη?μα που προσδιο?ρισε στη δη?λωση? του, αν το συ?νολο των μορι?ων του ει?ναι μικρο?τερο απο? το συ?νολο των μορι?ων του τελευται?ου εισαγομε?νου που, συ?μφωνα με τον αριθμο? εισακτε?ων, εισα?γεται στη συγκεκριμε?νη Σχολη? η? Τμη?μα. Επι?σης, αποδε?χεται ο?τι, αν με το συ?νολο των μορι?ων του μπορει? να εισαχθει? σε περισσο?τερες Σχολε?ς η? Τμη?ματα, θα εισαχθει? τελικα? μο?νο σε εκει?νη τη Σχολη? η? το Τμη?μα που προσδιο?ρισε στη δη?λωση? του, με ε?νδειξη προγενε?στερη σε σχε?ση με τις α?λλες Σχολε?ς η? Τμη?ματα, που ε?χει δηλω?σει.

ε. Η δη?λωση προτι?μησης Σχολω?ν η? Τμημα?των στο Μηχανογραφικο? Δελτι?ο υποψηφι?ου, που υποβα?λλεται ηλεκτρονικα?, με τα ατομικα? στοιχει?α και τις επιλογε?ς προτι?μησης Σχολω?ν η? Τμημα?των εισαγωγη?ς, αποτελει? επι?σημο παραστατικο? για τη μηχανογραφικη? επεξεργασι?α των στοιχει?ων του υποψηφι?ου. Η δη?λωση προτιμη?σεων κα?θε υποψηφι?ου στο Μηχανογραφικο? Δελτι?ο αντιπροσωπευ?ει την αυθεντικη? ε?κφραση της θε?λησης του, η οποι?α ει?ναι οριστικη?, και μο?νο εντο?ς της προθεσμι?ας υποβολη?ς της επιτρε?πεται η συμπλη?ρωση η? η τροποποι?ηση? της. Μετα? τη λη?ξη της προθεσμι?ας υπο? βολη?ς και εντο?ς χρονικου? διαστη?ματος, καθοριζο?μενου απο? την Επιτροπη? Ε?κδοσης Αποτελεσμα?των Επιλογη?ς, επιτρε?πεται μο?νο η μερικη? η? ολικη? ανα?κληση της δη?λωσης προτιμη?σεω?ν του.

3. Προκειμε?νου για κα?τοχο απολυτηρι?ου τι?τλου Γενικου? Εσπερινου? Λυκει?ου, του οποι?ου ο τι?τλος αποκτη?θηκε απο? το σχολικο? ε?τος 2001 και εφεξη?ς, ο τι?τλος αυτο?ς θα πρε?πει να συνοδευ?εται απο? Βεβαι?ωση του οικει?ου Λυκει?ου, απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι ο κα?τοχος της φοι?τησε και στις δυ?ο τελευται?ες τα?ξεις σε Εσπερινο? Γενικο? Λυ?κειο. Αν ο υποψη?φιος υπα?γεται στις διατα?ξεις της περι?πτωσης ii του εδαφι?ου Β ? της παραγρα?φου 1 του α?ρθρου 2 του N. 2525/1997, ο?πως αντικαταστα?θηκε με την παρα?γραφο 2 του α?ρθρου 1 του Ν. 2909/2001, αντι? της Βεβαι?ωσης του παρο?ντος εδαφι?ου, οφει?λει να κατε?χει, κατα? περι?πτωση: ?) Ληξιαρχικη? πρα?ξη θανα?του του ενο?ς τουλα?χιστον των γονε?ων η? ii) απο?φαση Πρωτοβα?θμιας η? Δευτεροβα?θμιας Υγειονομικη?ς Επιτροπη?ς, απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι ο ε?νας τουλα?χιστον των γονε?ων του η? ο γονε?ας, που ε?χει την επιμε?λεια? του, ε?χει αναπηρι?α σε ποσοστο? α?νω του 67%. Στην περι?πτωση της επιμε?λειας υποβα?λλεται και αντι?γραφο της σχετικη?ς απο?φασης ανα?θεσης της επιμε?λειας, η? ?v) Βεβαι?ωση του οικει?ου Λυκει?ου, απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι ενεγρα?φη στην τελευται?α τα?ξη του Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου μετα? τη συμπλη?ρωση του 25ου ε?τους της ηλικι?ας του, συνοδευο?μενη απο? αντι?γραφο της αστυνομικη?ς του ταυτο?τητας η? ?ν) Βεβαι?ωση οικει?ου φορε?α, απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι ο υποψη?φιος, κατα? τη δια?ρκεια της φοι?τηση?ς του στην τελευται?α τα?ξη του Γενικου? Εσπερινου? Λυκει?ου, ακολουθου?σε προ?γραμμα απεξα?ρτησης, το οποι?ο λειτουργου?σε στις προμεσημβρινε?ς ω?ρες της ημε?ρας. Ο?σοι αποκτου?ν απολυτη?ριο εσπερινου? γενικου? λυκει?ου απο? το σχολικο? ε?τος 2012?2013 και εφεξη?ς πρε?πει να ε?χουν πλη?ρη φοι?τηση και στις δυ?ο τελευται?ες τα?ξεις του εσπερινου? γενικου? λυκει?ου. Πλη?ρης φοι?τηση κατα? την ε?ννοια της δια?ταξης αυτη?ς υπα?ρχει ο?ταν ο μαθητη?ς ε?χει παρακολουθη?σει τα μαθη?ματα και των δυ?ο τελευται?ων τα?ξεων του εσπερινου? γενικου? λυκει?ου, απο? την ε?ναρξη και ε?ως τη λη?ξη κα?θε διδακτικου? ε?τους.

4. Προκειμε?νου για κα?τοχο απολυτηρι?ου τι?τλου ξε?νου σχολει?ου, ο υποψη?φιος πρε?πει να διαθε?τει και βεβαι?ωση της οικει?ας εκπαιδευτικη?ς η? διπλωματικη?ς αρχη?ς της χω?ρας, το προ?γραμμα των σπουδω?ν της οποι?ας ακολουθει? το σχολει?ο αυτο?, απο? το οποι?ο να προκυ?πτει η δυνατο?τητα εισαγωγη?ς του σε πανεπιστη?μια της χω?ρας αυτη?ς. Εφο?σον ο τι?τλος προε?ρχεται απο? ξε?νο σχολει?ο που λειτουργει? στην Ελλα?δα, εκτο?ς της ανωτε?ρω βεβαι?ωσης, απαιτει?ται επιπλε?ον και βεβαι?ωση για τη νο?μιμη λειτουργι?α του σχολει?ου αυτου? στην Ελλα?δα

Α?ρθρο 6
Βεβαι?ωση Συμμετοχη?ς στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις

Στους κατο?χους απολυτηρι?ου Γενικου? Λυκει?ου η? Ενιαι?ου Λυκει?ου η? α?λλου τυ?που Λυκει?ου η? αντι?στοιχου Σχο? λει?ου Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, η? Δευτεροβα?θμιου κυ?κλου σπουδω?ν Επαγγελματικου? Λυκει?ου, καθω?ς και στους κατο?χους ισο?τιμου τι?τλου Επαγγελματικου? Λυκει?ου η? κατο?χους απολυτηρι?ου τι?τλου δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης ξε?νου σχολει?ου που ε?χουν συμμετα?σχει στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις της Γ ? τα?ξης ημερησι?ου η? Δ ? τα?ξης εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου χορηγει?ται Βεβαι?ωση Συμμετοχη?ς στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις του ε?τους εξε?τασης.

Στη Βεβαι?ωση Συμμετοχη?ς αναγρα?φονται αριθμο?ς πρωτοκο?λλου, τα στοιχει?α και ο κωδικο?ς αριθμο?ς του Λυκει?ου που την χορηγει?, τα ατομικα? στοιχει?α του υποψηφι?ου και το Λυ?κειο αποφοι?τηση?ς του, το σχολικο? ε?τος συμμετοχη?ς του υποψηφι?ου στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις του Γενικου? Λυκει?ου για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση, καθω?ς και ο κωδικο?ς αριθμο?ς με τον οποι?ο ε?λαβε με?ρος στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις.

Στη Βεβαι?ωση Συμμετοχη?ς αναγρα?φονται επι?σης η Ομα?δα Προσανατολισμου? στην οποι?α εξετα?στηκε ο υποψη?φιος, τα μαθη?ματα στα οποι?α εξετα?στηκε πανελλαδικα?, ο γραπτο?ς βαθμο?ς που πε?τυχε για κα?θε πανελλαδικω?ς εξεταζο?μενο μα?θημα και το συ?νολο των μορι?ων που συγκεντρω?νει για το ε?να (1) η? τα δυ?ο (2) επιστημονικα? πεδι?α που δυ?ναται να ει?ναι υποψη?φιος.

Η Βεβαι?ωση Συμμετοχη?ς φε?ρει στο α?νω αριστερο? με?ρος το εθνο?σημο, υπογρα?φεται απο? τον Διευθυντη? του Λυκει?ου η? το νο?μιμο αναπληρωτη? του και σφραγι?ζεται με τη σφραγι?δα του Λυκει?ου που την εκδι?δει.

Η Βεβαι?ωση Συμμετοχη?ς χορηγει?ται στους υποψηφι?ους μετα? την οριστικοποι?ηση των βαθμολογιω?ν των Πανελλαδικω?ν Εξετα?σεων του οικει?ου ε?τους, συ?μφωνα με τις ισχυ?ουσες κα?θε φορα? διατα?ξεις.

Α?ρθρο 7
Συγκε?ντρωση βαθμολογιω?ν και προτιμη?σεων υποψηφι?ων ? Πρου?ποθε?σεις συμμετοχη?ς και διαδικασι?α επιλογη?ς εισαγομε?νων

1. Για την εφαρμογη? των διατα?ξεων της απο?φασης αυτη?ς τα Βαθμολογικα? Κε?ντρα καταχωρου?ν τις βαθμολογι?ες των υποψηφι?ων στα πανελλαδικα? εξεταζο?μενα μαθη?ματα στο κεντρικο? πληροφοριακο? συ?στημα, που υποστηρι?ζεται απο? τη Διευ?θυνση Ηλεκτρονικη?ς Διακυβε?ρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποι?α αποστε?λλει ηλεκτρονικα? τις καταστα?σεις βαθμολογιω?ν ανα? Λυ?κειο. Η αρμο?δια Διευ?θυνση αφου? συγκεντρω?σει τα κατατεθειμε?να Μηχανογραφικα? Δελτι?α των υποψηφι?ων, τους γραπτου?ς βαθμου?ς των πανελλαδικω?ς εξεταζομε?νων μαθημα?των τους και λαμβα?νοντας υπο?ψη τον αριθμο? εισακτε?ων της κατηγορι?ας που διεκδικου?ν, καθω?ς και το χαρακτηριστικο? της κατηγορι?ας στην οποι?α ανη?κουν ξεκινα? τα στα?δια της επεξεργασι?ας. Η Επιτροπη? Ε?κδοσης Αποτελεσμα?των Επιλογη?ς ελε?γχει και δι?νει τις απαιτου?μενες κατευθυ?νσεις στα ενδια?μεσα στα?δια της επεξεργασι?ας αποτελεσμα?των. Μετα? τον τελικο? ε?λεγχο η αρμο?δια Διευ?θυνση προβαι?νει στην τελικη? επεξεργασι?α τα αποτελε?σματα της οποι?ας διαβιβα?ζονται στην Επιτροπη? Ε?κδοσης Αποτελεσμα?των Επιλογη?ς προκειμε?νου να διενεργη?σει τους τελικου?ς ελε?γχους και να εκδω?σει τα αποτελε?σματα επιτυχο?ντων στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση.

2. Πρου?ποθε?σεις για τη συμμετοχη? υποψηφι?ων στις διαδικασι?ες επιλογη?ς:

?) να ει?ναι κα?τοχοι απολυτηρι?ου Γενικου? Λυκει?ου η? Ενιαι?ου Λυκει?ου η? α?λλου τυ?που Λυκει?ου η? αντι?στοιχου Σχολει?ου Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης η? δευτεροβα?θμιου κυ?κλου σπουδω?ν Επαγγελματικου? Λυκει?ου η? ισο?τιμου τι?τλου Επαγγελματικου? Λυκει?ου η? κα?τοχοι απολυτηρι?ου τι?τλου δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης ξε?νου σχολει?ου που λειτουργει? στο εσωτερικο? η? στο εξωτερικο?, οι οποι?οι ε?χουν συμμετα?σχει στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις Γενικου? Λυκει?ου με το συ?στημα εισαγωγη?ς που θεσπι?στηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ?) ο?πως τροποποιη?θηκε και ισχυ?ει, με την επιφυ?λαξη της παραγρα?φου 3 του α?ρθρου 3 της παρου?σας και να πληρου?ν ο?σα προβλε?πονται στο α?ρθρο 4 της παρου?σας,

ii) να ε?χουν υποβα?λει οριστικοποιημε?νο Μηχανογραφικο? Δελτι?ο συ?μφωνα με ο?σα προβλε?πονται στο α?ρθρο 5 της παρου?σας.

?ii) Επιπλε?ον πρου?ποθε?σεις για τη συμμετοχη? υποψηφι?ων στις διαδικασι?ες επιλογη?ς:

α) των Ανω?τατων Στρατιωτικω?ν Εκπαιδευτικω?ν Ιδρυμα?των, των Σχολω?ν Υπαξιωματικω?ν των Ενο?πλων Δυνα?μεων, των Σχολω?ν της Αστυνομικη?ς Ακαδημι?ας, της Πυροσβεστικη?ς Ακαδημι?ας και των Ακαδημιω?ν Εμπορικου? Ναυτικου? ει?ναι να ε?χουν κριθει? ικανοι? για τις Σχολε?ς αυτε?ς κατα? τις προκαταρκτικε?ς εξετα?σεις που διενεργου?νται για το σκοπο? αυτο? απο? τις ι?διες τις Σχολε?ς συ?μφωνα με τις κει?μενες διατα?ξεις.

β) των Τμημα?των για τα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση σε ειδικο? μα?θημα ει?ναι η επιτυχι?α βαθμου? στο ειδικο? μα?θημα ι?σου με το μισο? τουλα?χιστον του με?γιστου δυνατου?. Αν απαιτει?ται εξε?ταση σε δυ?ο ειδικα? μαθη?ματα, η πρου?πο?θεση αυτη? ισχυ?ει χωριστα? για το καθε?να απο? τα εξεταζο?μενα ειδικα? μαθη?ματα.

γ) των ΤΕΦΑΑ να πληρου?νται οι πρου?ποθε?σεις της υπ? αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργικη?ς απο?φασης (ΦΕΚ 1538 Β ?/2002) ο?πως ισχυ?ει.

3. Διαδικασι?α επιλογη?ς:

α. Η επιλογη? των υποψηφι?ων γι?νεται μο?νο για τις Σχολε?ς η? τα Τμη?ματα που ε?χουν δηλω?σει προτι?μηση εισαγωγη?ς και κατα? φθι?νουσα σειρα? μορι?ων, με?χρι τη συμπλη?ρωση των θε?σεων εισακτε?ων σε κα?θε Σχολη? η? Τμη?μα κατα? περι?πτωση.

β. Σε περι?πτωση ισοβαθμι?ας δυ?ο η? περισσοτε?ρων υποψηφι?ων στη θε?ση του τελευται?ου εισαγο?μενου σε Σχολη? η? Τμη?μα του α?ρθρου 1 της υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995Β ?/2015) υπουργικη?ς απο?φασης, εισα?γεται ο υποψη?φιος που ε?χει μεγαλυ?τερο α?θροισμα βαθμω?ν στα δυ?ο μαθη?ματα με συντελεστε?ς βαρυ?τητας του αντι?στοιχου Επιστημονικου? Πεδι?ου. Εφο?σον εξακολουθου?ν να υπα?ρχουν ισοβαθμου?ντες, εισα?γεται αυτο?ς που ε?χει μεγαλυ?τερο το διπλα?σιο α?θροισμα γραπτω?ν βαθμω?ν των τεσσα?ρων πανελλαδικα? εξεταζομε?νων μαθημα?των του αντι?στοιχου Επιστημονικου? Πεδι?ου. Αν και μετα? την εξα?ντληση ο?λων των παραπα?νω κριτηρι?ων εξακολουθου?ν να υπα?ρχουν ισοβαθμου?ντες, εισα?γονται με την επιφυ?λαξη της επο?μενης παραγρα?φου γ ο?λοι οι ισοβαθμου?ντες.

γ. Στην περι?πτωση ισοβαθμι?ας με τον τελευται?ο εισαγο?μενο σε σχολη? των Ανω?τατων Στρατιωτικω?ν Εκ? παιδευτικω?ν Ιδρυμα?των, Υπαξιωματικω?ν των Ενο?πλων Δυνα?μεων η? της Αστυνομικη?ς και Πυροσβεστικη?ς Ακαδημι?ας και μετα? την εξα?ντληση των κριτηρι?ων της προηγου?μενης παραγρα?φου β, εισα?γεται ο υποψη?φιος που δη?λωσε τη σχολη? αυτη? με προγενε?στερη σειρα? προτι?μησης. Αν και πα?λι υπα?ρχουν ισο?βαθμουντες, εισα?γεται αυτο?ς που ε?χει μεγαλυ?τερο βαθμο? στο μα?θημα με το μεγαλυ?τερο συντελεστη? βαρυ?τητας του αντι?στοιχου επιστημονικου? πεδι?ου.

Α?ρθρο 8
Ε?κδοση αποτελεσμα?των επιλογη?ς ? προθεσμι?α εγγραφη?ς εισαγομε?νων

1. Τα αποτελε?σματα της επιλογη?ς για κα?θε κατηγορι?α υποψηφι?ων του α?ρθρου 4 της απο?φασης αυτη?ς εκδι?δονται απο? την Επιτροπη? Ε?κδοσης Αποτελεσμα?των Επιλογη?ς. Οι ονομαστικοι? πι?νακες αποδι?δονται κατα? αυ?ξουσα σειρα? και κατα? σειρα? επιτυχι?ας των εισαγομε?νων σε κα?θε Σχολη? η? Τμη?μα, εγκρι?νονται απο? την ανωτε?ρω Επιτροπη? και κυρω?νονται απο? τον Υπουργο? Παιδει?ας, Ε?ρευνας και Θρησκευμα?των.

2. Σε κα?θε Σχολη? η? Τμη?μα αποστε?λλεται απο? το Υπουργει?ο Παιδει?ας, Ε?ρευνας και Θρησκευμα?των σε ηλεκτρονικη? η?/και ε?ντυπη μορφη? επι?σημο αντι?γραφο του ονομαστικου? πι?νακα αυτω?ν που επιλε?χθηκαν.

3. Η προθεσμι?α εγγραφη?ς των εισαγομε?νων στα Τμη?ματα και στις Σχολε?ς της Τριτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης, πλην των σχολω?ν των Ανω?τατων Στρατιωτικω?ν Εκπ/ κω?ν Ιδρυμα?των, των Σχολω?ν Υπαξιωματικω?ν των Ενο?πλων Δυνα?μεων και των Σχολω?ν της Αστυνομικη?ς και Πυροσβεστικη?ς Ακαδημι?ας, των Ακαδημιω?ν Εμπορικου? Ναυτικου?, καθω?ς και των Ανω?τερων Σχολω?ν Τουριστικη?ς Εκπαι?δευσης ορι?ζεται απο? τον Υπουργο? Παιδει?ας, Ε?ρευνας και Θρησκευμα?των και ανακοινω?νεται απο? τα Με?σα Μαζικη?ς Ενημε?ρωσης.

4. Σε κα?θε Διευ?θυνση Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης και στα Γενικα? Λυ?κεια αποστε?λλονται ονομαστικοι? πι?νακες επιτυχο?ντων αρμοδιο?τητα?ς τους, για να ενημερωθου?ν για τα αποτελε?σματα της επιλογη?ς ο?σοι υποψη?φιοι επιθυμου?ν και για να εκδι?δονται σχετικε?ς βεβαιω?σεις
επιτυχι?ας, βαθμολογικω?ν στοιχει?ων κ.λπ. ο?ταν το ζητου?ν οι ενδιαφερο?μενοι. Επιπρο?σθετα στε?λνονται πι?νακες με στοιχει?α ο?λων των υποψηφι?ων αρμοδιο?τητα?ς τους.

5. Το μη?να Σεπτε?μβριο καθορι?ζεται απο? το Διευθυντη? κα?θε Γενικου? Λυκει?ου το χρονικο? δια?στημα κατα? το οποι?ο οι υποψη?φιοι με την επι?δειξη της αστυνομικη?ς τους ταυτο?τητας και του δελτι?ου εξεταζομε?νου θα μπορου?ν να βλε?πουν τα αποκο?μματα των τετραδι?ων των πανελλαδικω?ς εξεταζομε?νων μαθημα?των προκειμε?νου να λαμβα?νουν γνω?ση της αναλυτικη?ς βαθμολογι?ας που ε?λαβαν κατα? τη συμμετοχη? τους στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις.