Προσφορές για την εξαήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ’ Τάξης στην Κρήτη από 18-11-2022 έως και 23-11-2022.

Σε ότι αφορά την εκδρομή των μαθητών της Γ’ Τάξης στην Κρήτη από 18-11-2022 έως 23-11-2022, μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 19/10/2022 , υποβλήθηκαν επτά προσφορές εκ των οποίων η μία αποσύρθηκε και παρέμειναν έξι προσφορές. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι της εταιρείας “onlineHolidays.gr”. Ακολουθούν οι προσφορές.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του
Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος,
στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021, από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής,ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραντης βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μηστις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις ΣτρατιωτικέςΣχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στιςυγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι για τουςυποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2022-2023,προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στιςΣχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Περισσότερα