Βελτίωση και αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας.

Η δράση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, βελτίωση και υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση δεξιοτήτων των μαθητών/- τριών. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση ότι είναι αδήριτη ανάγκη να καταστεί η διδασκαλία περισσότερο ελκυστική και ενδιαφέρουσα έτσι ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των μαθητών. Μετά από συζητήσεις, προτάθηκε η συνέχιση μεθόδων που προάγουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς επίσης τη διερευνητική μάθηση, και συγχρόνως ενισχύουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων, επίλυσης προβλημάτων μέσω της εναλλαγής ρόλων και της δημιουργίας ομάδων. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: Διαχείριση άγχους στη Β΄ και Γ ΄Λυκείου, από την Περισσότερα

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

                                                                                                                         Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις και η ουσιαστική αλληλεπίδραση τους για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων (Υλοποιώντας το όραμα της διά βίου μάθησης ψηφιακών, παιδαγωγικών, κοινωνικών,  πρακτικών), που θα αξιοποιηθούν στονεκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και απαιτήσεις της εποχής. Υλοποίηση της Δράσης Η διευθύντρια του σχολείου με τη χρήση βιωματικών ασκήσεων και με τη βοήθεια του θεατρικού παιχνιδιού  μας  εισήγαγε  στη  διδασκαλία  των μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση της θεατρικής αγωγής. Σε μια επιμόρφωση τριών ωρών που πραγματοποιήθηκε παρουσία της ολομέλειας του συλλόγου μας, γνωρίσαμε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και χρήσης του Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Αλλά-ΖΩ τον χώρο, βελτιώνω τη σχολική ΖΩ-ή! Σκοπός του σχεδίου δράσης: η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των χώρων και υποδομών του σχολείου και η διαμόρφωση σχολικού περιβάλλοντος που να ενθαρρύνει και αναπτύσσει την μάθηση και να είναι ευχάριστο και φιλικό για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας . Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ακολουθήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: -Tο γραφείο της γραμματείας αναδιαμορφώθηκε και αρχεία (π.χ. φάκελοι) μεταφέρθηκαν στο γραφείο της υποδιεύθυνσης, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και η διοικητική οργάνωση του σχολείου. -Έγινε μερική αρχειοθέτηση -τοποθέτηση χαρτών, σημειώθηκαν ελλείψεις και συζητήθηκε η δυνατότητα εμπλουτισμού τους. -Καλλωπισμός Περισσότερα